Gói Tor Expert

Gói chuyên gia tor, Tor Expert, chứa tor và các nhị phân vận chuyển cắm pluggable được, chuỗi cầu nối bridge strings và dữ liệu địa lý geoip được sử dụng trong trình duyệt Tor Browser. Hai phiên bản được hiển thị chỉ định phiên bản của trình duyệt Tor Browser mà các tệp nhị phân cụ thể này được sử dụng và phiên bản daemon có tor chứa trong đó. Các gói này dành cho các nhà phát triển cần gói tor với các ứng dụng của họ.

Hệ điều hành (Kiến trúc) Ổn định Alpha
Hệ điều hành Windows (i686) 13.5.1 (tor 0.4.8.12) (sig) 13.5a9 (tor 0.4.8.12) (sig)
Hệ điều hành Windows (x86_64) 13.5.1 (tor 0.4.8.12) (sig) 13.5a9 (tor 0.4.8.12) (sig)
Hệ điều hành macOS (x86_64) 13.5.1 (tor 0.4.8.12) (sig) 13.5a9 (tor 0.4.8.12) (sig)
Hệ điều hành macOS (aarch64) 13.5.1 (tor 0.4.8.12) (sig) 13.5a9 (tor 0.4.8.12) (sig)
GNU/Linux (i686) 13.5.1 (tor 0.4.8.12) (sig) 13.5a9 (tor 0.4.8.12) (sig)
GNU/Linux (x86_64) 13.5.1 (tor 0.4.8.12) (sig) 13.5a9 (tor 0.4.8.12) (sig)
Hệ điều hành Android (x86) 13.5.1 (tor 0.4.8.12) (sig) 13.5a9 (tor 0.4.8.12) (sig)
Hệ điều hành Android (x86_64) 13.5.1 (tor 0.4.8.12) (sig) 13.5a9 (tor 0.4.8.12) (sig)
Hệ điều hành Android (armv7) 13.5.1 (tor 0.4.8.12) (sig) 13.5a9 (tor 0.4.8.12) (sig)
Hệ điều hành Android (aarch64) 13.5.1 (tor 0.4.8.12) (sig) 13.5a9 (tor 0.4.8.12) (sig)